Poslamaýan polat kubok çotgasy we kubok çotgasynyň çalyşýan kellesi

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat kubok çotgasy, çalt köpüklemek, çuňňur arassalamak, bal ary gubkasyny partlatmak, çalt suw akdyrmak, käsäniň görnüşini saýlamazlyk, käsäniň ahyryna çotga, tegelek süngü, hereket etmek aňsat, dürli gubkanyň kellesini çalşyp biler.Dört sany süzgüçli top bilen 304 poslamaýan polat tutawaç.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kubok çotgasy käsäni arassalap bilýän kiçijik guraldyr, artykmaçlygy kiçijik kubok kubogynyň eli käse çotgasyna girip bilmez, kubok çotgasy elini alyp bilmez, kubok çotgasy çotga edip biler.Gözlegiň netijesine görä, suw çüýşelerini arassalamakda dürli adamlaryň dürli taraplary bar.Altmyş sekiz göterim çüýşäniň agzyna, içerde 24,1 göterim, aşaky böleginde diňe 5,6 göterim we daşyndan 2,3 göterim ünsi jemledi.Çüýşeler dürli usullar bilen arassalanýar.52,8% suw bilen, 23.0% inçe çotga bilen, 24.2% ýuwujy ýa-da başga arassalaýyş bilen ýuwuldy.Bu meselede hünärmenler her gezek suw çüýşesini derrew arassalap boljakdygyny, iň gowusy, gaty kyn bolsa, günde azyndan bir gezek arassalanmalydygyny, gijelerine ýatmazdan ozal, guradylandan soň ýuwup boljakdygyny öňe sürýärler.Suw çüýşelerini arassalanyňyzda, diňe çüýşäniň agzyny arassalamak bilen çäklenmän, çüýşäniň düýbüni we çüýşäniň diwaryny hem ünsden düşürmeli däl, esasanam çüýşäniň düýbi, köplenç arassa däl, köp bakteriýalara we hapalara sebäp bolup biler.

304 poslamaýan poladyň artykmaçlyklary:

1. Daşky gurşaw saglygy: gyzyl suwy, gök we ýaşyl suwy we gizlin suw problemalaryny ýok etmek, suwuň hilini arassa, adam saglygyna gurşunsyz saklamak üçin ys ýok, zyýanly maddalar ýok.

2. köýnege garşy: surfaceerüsti owadan, arassa, ýagty, uzak dowamly, çydamly, çyzylmaz, hiç haçan poslamaz, hiç wagt döwülmez.

3. pes temperatura: aşhana hammam poslamaýan polat turbalar, kran kranly klapan hiç wagt döwülmedi.

4. malylylyk giňelmegi we ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi ajaýyp: termiki giňelme we sowuk gysyş bilen poslamaýan polat turbasy, termiki izolýasiýa öndürijiligi gowy.

5. Şahadatnama: Poslamaýan polatdan metal elementleriň mukdary BSGG we Europeanewropanyň Içimlik Suw Kanunynyň 5% -inden az.

304 DÖWÜR STELI:poslamaýan polatdan umumy material, dykyzlygy 7.93 GCM3, bu pudakda 188 poslamaýan polat hökmünde hem tanalýar.Senagat we mebel bezeg pudagynda we azyk lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýan ýokary temperatura 800 gradus.304 uniwersal poslamaýan polatdyr, enjamlaryň we bölekleriň oňat toplumlaýyn öndürijiliginiň (poslama garşylygy we emele gelmegi) önümçilik talaplarynda giňden ulanylýar.Poslamaýan poladyň mahsus poslama garşylygyny saklamak üçin polatda 18% -den gowrak hrom, 8% -den gowrak nikel bolmaly.

Aýratynlyklary

Arza

Nusgalar

Parametrler

Önümiň ady

Awtomatiki suwuk ýuwujy gubka çotgasynyň kellesi
Material gubka çotgasynyň kellesi + PP
ululygy 23 * 6 * 9 sm
Ulany Küýzeleri, gap-gaçlary, aşhana gap-gaçlaryny arassalaň

Jikme-jiklikler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler