Ispaniýa sellýuloza mata aşhana arassalaýjy mata

Gysga düşündiriş:

Agaç OAR gubka önüminiň beýany: Agaç Oar gubkasy * Çig mal hökmünde derini gyjyndyrmaýar, güýçli suw siňdirýär, suwy siňdirenden soň çaltlyk bilen giňelip we çeýeligi ýokarlandyryp biler, ýuwmagyň täsiri görnüp dur, üstünde azajyk ulanyň. Suwuk ýuwujy serişdäni ulanandan soň bu önümiň köpük öndürip biljekdigi we zyýansyzlandyrmagyň täsiri görnüp dur, gury hammam galyndy däl, ideal arassaçylyk önümidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Kapok” -yň esasy ulanylyşy: 1. GÖWRELIK: bu önümi ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz * Hapa gözenekleri aýyryň, deriniň iň oňat gözelligi;2. Vanna: baý köpük, arassa * Arassa deri öndürmek üçin bu önümiň üstüne az mukdarda hammam losyonyny çalyň;3. Awtoulag ýuwulmagy: bedeni süpürmek üçin bu önümi ulanyň, bedene, penjirelere zyýan bermez;4. Aşhananyň ulanylyşy: bu önüm aşhana gap-gaçlaryny, keramika önümlerini, aýna önümlerini ýuwmak üçin ulanylyp bilner.Agaçdan ýasalan pagta gap-gaçlary: Agaçdan ýasalan pagta önümleri * uly aýratynlyklar agaç süýüm süýüminden ýasalýar, oňat ýaşyl önüm, ulanyş möhleti taşlanandan soň, zaýalanmagyň tebigy gurşawynda bolup biler, daşky gurşawa hapalanmaz.“Kapok” önümleriniň esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: 1, suwuň ajaýyp siňdirilmegi, suwuň çalt sorulmagy, esasanam iýmitiň we içginiň siňdirilmegi üçin amatly çaý içgileri, şeýle hem çorba we ş.m.Esasanam suw tegmillerini, ýag tegmillerini we ş.m. arassalamak üçin amatly.3, ulanylandan soň arassalamak aňsat we has gowy arassalamak effekti üçin arassalaýjy serişde bilen bilelikde ulanylyp bilner.4, gaýtadan ulanyp bolýar, umumy kagyz polotensasyny ýeňip geçmek, meseläni diňe bir gezek ulanyp bolýar, taşlanandan soň, hatda tebigy gurşawda çalt zaýalanmak, daşky gurşawy arassalamak bolar.Softumşak gurluş, özüňizi gowy duýuň, arassa şatlyk getiriň.Önümler, esasan, gyzyl, sary, gök üç reňkden saýlanýar we gaplama, gaplama dizaýnyna talaplaryňyza laýyk bolup biler.

Önümiň jikme-jigi

Önümiň ady Ispaniýa sellýuloza mata aşhana arassalaýjy mata
Önümiň ululygy 21 * 17 * 0,3 sm
Material 70% sellýuloza 30% pagta
Bukjanyň ululygy 55 * 55 * 50CM
Bukjanyň mukdary 1000 bölek / BOX
MOQ 1000 bölek

Aýratynlyklary

Allhli Tebigy materiallar: 70% sellýuloza (agaç pulpasy) 30% pagta plastmassa gubkalara we kagyz polotensalaryna ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.EKOH gubka matalary ajaýyp, janly reňkli gap-gaçlar, suw esasly syýa bilen çap edilen nagyşlar.

SUPER ABSORBENT DISH eşikleri: EKOH gubka matalary öz agramyndan 15 esse köp siňýär.Olar çydamly we ortaça pagta gap-gaçlaryndan has uzyn.Maşyn ýuwulýan we çalt guratmak.Çygly bolanda ýumşak, abraziw däl, ýöne arassalaýyş işleri tamamlanýar!

WERSATILE Gaýtadan ulanylýan çap edilen arassalaýyş eşigi: Aşhanada bir mata hökmünde ulanyň we gap-gaçlar, gaplar we peçler, planşetler üçin ulanyň.Şeýle hem hammam hasaplaýjylaryny, duş gapylaryny, aýnalary we penjireleri arassalamak üçin işleýär!Bu biziň bagtly görnüşimiz :)

Aýratynlyklary

spain cellulose cloth kitchen cleaning cloth2

Nusgalar

spain cellulose cloth kitchen cleaning cloth3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler