Plano çap etmek arassalaýjy nano gubka jadylaýjy

Gysga düşündiriş:

Golýazmanyň diwarlaryny arassalamak üçin niýetlenen nano-gubka hileleri, çyzgylar, Çagalar Graffiti we ş.m.Arassa Zhi diwarynda hatda güýç hem bolup biler, arassalaýjy güýç has ýokary, zäherli däl, daşky gurşawy goramak, eliňize zyýan bermez.Alma saklanyşyny gowulandyrmak üçin käbir hilegär söwdagärler senagat parafin mumyny alma ulanarlar (simap we gurşun pulpa girip, saglyga täsir eder), hususan-da, import edilýän alma mumy has ýygy duş gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Arassa “Apple Magic” gubkasy gabygyň ýüzüni gönüden-göni süpürýär, miwäniň mumyny çalt we amatly aýyryp biler, pestisidleriň galyndylaryny arassalap biler.Plastiki sanjym önümleri we galyplar bilen ýasalan käbir önümler, köplenç ýag, barmak yzlary, ownuk dyrnaklar we galyndy problemalary sebäpli ýerli mat ýüzlerini gaty tekizleşdirer, netijede meijiaxin ýörite gubkany (ýokary dykyzlykly jadyly gubka) abatlaýar. , önümiň üstündäki golýazmalary, ýag tegmillerini, ownuk çyzgylary, aşaky tekiz plastmassa sanjym bölegini çalt süpürip biler. Çap edilen nano gubka, ulanmak üçin has amatly.Melamin gubkasynyň ajaýyp arassalygy we yzygiderli gubkanyň berkligi ony has çydamly, zeper ýetmedik we uzak dowam etdirýär. Güýçli arassalamak: Diňe suw ulanyň. Daşky gurşawy goramak: ýuwujy serişdeler, el şikesleri ýok.

1. Hiç hili ýuwujy serişde bolmazdan, diňe suw tegmilleri aňsatlyk bilen aýryp biler!

2. Öý, aşhana, hammam, ofis, ofis esbaplary, öý enjamlary, poslamaýan polat önümleri, hammam enjamlary, aýna enjamlary, keramiki plitalar, deri divan, awtoulaglar, stollar we oturgyçlar, agaç pollar we ş.m. üçin giň gerim üçin amatly. .

3. Güýçli zyýansyzlandyrmak, umumy ýuwujy serişdeler hapalary arassalap bilmeýär.

4. Ulanmak aňsat, talap edilişi ýaly islendik görnüşe kesilip bilner.

5. highokary tehnologiýaly daşky gurşawy goramak, gaty inçe süýümden ýasalan, boýalan tegmilleri arassalamak üçin täze önümler.

Arza

Nano gubka, gaty we tekiz ýerde (keramika, plastmassa tagta, aýna, poslamaýan polat ýaly) çaý şkalasyny, kirleri, kirleri, masştablary, sabyn şkalasyny we ş.m. arassalap biler, zyýany ýok etmek täsirini ýetirip biler.Dürli zatlaryň ýa-da çäkleriň ulanylmagyny aňsatlaşdyrmak üçin Nanosponges-i özbaşdak dürli ululyklara bölüp bolýar.Onuň ulanylyş gerimi örän giňdir: 1. Keramiki synp: gap-gaçlar, saçak önümleri, çaý toplumy, hajathana, hammam, mop howuz, peşew, mozaika, kafel we beýleki tegmiller.2. Plastmassa önümleri: plastmassa stollar we oturgyçlar, plastmassa polat Windows, duş otaglary, çagalar oýnawaçlary, plastmassa terlikler, plastik hapalar we beýleki tegmiller.3. Stol, kompýuter (klawiatura), printer, göçüriji, faks enjamy, telefon, ruçka, syýa we beýleki ýerüsti tegmiller ýaly ofis enjamlary.4. Elektrik enjamlary: telewizor, holodilnik, kir ýuwýan maşyn, kondisioner, mikrotolkunly peç, elektrik fanaty, tüwi bişiriji, dezinfeksiýa şkafy we beýleki tegmiller.5. Aýna önümleri: gapy we penjire aýnasy, bezeg aýna, waza, lampa tegmilleri, 6. Deri önümleri: awtoulag we onuň içki bölegi, deri mebelleri, divan, deri haltalary, krossowkalar we beýleki tegmiller, arassalanandan soň deri çalgy ýagyny ulanmaly; hyzmat etmek.7. Enjam önümleri: gulplar, wyklýuçateller, simler, pyçaklar we beýleki tegmiller.

Parametrler

Önümiň ady Plano çap etmek arassalaýjy nano gubka jadylaýjy
Aýratynlyklary Ajaýyp suw sorujy we ekologiýa taýdan arassa
Lazer görnüşi Bukja
Öndüriji OUKAI
Hususylaşdyrma ýok ýöriteleşdirilen ululyk
Ölçegi 10 * 7 * 3 sm

Nusgalar

samples

Gurluşlar

structures

Jikme-jiklikler

Details

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler