Gidrofil çökündileriniň görnüşi poliuretan biologiki doldurgyç

Gidrofil çökündileriniň görnüşi poliuretan biologiki doldurgyç, polimer poliuretan materialy bilen üýtgedilen we sintez edilýän biologiki doldurgyjyň täze görnüşidir.Dolduryjynyň uly we mikro deşikleri birleşdirilýär we uly deşikler gazyň, suwuklygyň we gaty aragatnaşygyň gowy şertlerini saklaýar.Adorbsiýa üçin mikrob, mikroforly amin, karboksil, epoksi topary, gidrofil reaktiw topar ýaly gaplama, gaplamak suwy çalt siňdirip biler we şol bir wagtyň özünde nol basyş, howanyň sowadylmagy, hemişelik temperatura we ş.m. bilen mikroorganizmler we biologiki gidrofil gubka bolar. , şekillendirip bilýär, adam bedeniniň temperaturasyny we pes temperatura gurşawynda gowy derejeleri saklap bilýär;Şol bir wagtyň özünde materialyň açyk molekulýar gurluşy güýçli geçirijilige eýedir, şonuň üçin howadaky çyglylygy we derini siňdirip biler;Özüni gaty ýumşak we derä ýakymly duýýar, ýöne goldaw bilen kelläniň arasyndaky basyşy azaldyp, gijeki gan aýlanyşyny saklap biler.Şeýle hem zäherli däl howpsuzlygyň we mör-möjekleriň öňüni almak aýratynlyklaryna eýedir.Ferment çalt doldurylýar we doldurgyçda berkidilýär.Imobilizirlenen mikroorganizmlerden soň gaplamanyň dykyzlygy suwuňkydan has uly bolup, gaplamany suwda çalt ýerleşdirýär we mikrob ýükü uly, göwrümli ýük uly we belli bir ýer meýdany uly.Gurluşy aýratynlyklary sebäpli gaplamak, suwy, howany we biologiki membranany garyşdyryp biler, biologiki görnüşler mikrob göterijide derrew köp mukdarda tagtda oturar, oňat işjeňligi we giňişlik üýtgewsizligini we üçüsinde işlemegiň dowamynda gaz saklap biler. lagym suwlarynyň ölçegli akymy, biri-biri bilen çaknyşýar we gümürtik ýagdaýda bolýar PPC gaplamasy ownuk köpürjiklere bölünýär, kislorodyň ulanylyş tizligi ýokarlanýar we howa derejesi peselýär.Şonuň üçin güýçli köpürjik kesmek ukybyna, giňişlik göwrümini köp ulanmaga, öli zona ýok we ş.m. aýratynlyklaryna eýe.

Hydrophilic sedimentation type polyurethane biological filler (2)
Hydrophilic sedimentation type polyurethane biological filler (1)

Gubkalaryň sansyz gözenekleri bar, gubkalar üçin bolsa suw geçiriji suwuklykdyr.Sünger suwa degeninde nädip gidrofil bolýar?Hengfeng, gubkanyň gidrofil ýörelgesini size düşündirer.

Bir gubka suwa urlanda, suwuň üstü konkaw bolýar we suwuk ýer dartylan rezin plyonka meňzeýär.Suwuklyk derejesi egilse, tekizlenmäge ýykgyn edýär.Şeýlelik bilen, konkaw suwuklyk aşaky suwuklyga dartgynlylyk döredýär we suwuklyk aşakdaky suwuklyga basýar.Kapilýardaky geçirijilikli suwuklygyň üstü, aşaky suwuklyga çekip, turbanyň diwary boýunça ýokarlanmagyna sebäp bolýan konkawdyr.Wardokarky çekiş turbadaky suwuk sütüniň agyrlyk güýjüne deň bolanda, turbadaky suwuklyk ýokarlanmagyny bes edýär.Kapilýarlyk emele gelýär.Soňra gubkanyň gidrofilini has çaltlaşdyryp, boşlugy doldurmaga suw berilýär.


Iş wagty: 12-2022-nji aprel