Aýal-gyzlar güni gutly bolsun-Yançeng Oukai gubka fabrigi aýallaryň gyzykly çäreleri

8-nji mart Halkara Işleýän Aýallar güni, sekizinji mart, Aýallar güni, sekizinji mart Halkara Aýal-gyzlar güni diýlip hem atlandyrylýar, bu festiwalyň parahatçylygy, deňligi, ösüşi üçin dünýä zenanlarydyr.Geçen asyryň dowamynda aýallar öz hukuklary ugrunda göreşmek üçin yzygiderli tagalla etdiler.

1909-njy ýylyň 8-nji martynda Illinoýs ştatynyň Çikago, zenan işçiler şäheri we dokma we egin-eşik senagatynyň milli işgärleri aýlyk hakynyň ýokarlandyrylmagyny, sekiz sagatlyk iş ulgamynyň ornaşdyrylmagyny talap edip, uly iş taşlaýyş we demonstrasiýa geçirdi. ses bermek.Bu, taryhda işleýän aýal-gyzlaryň öz güýjüni doly görkezip, ilkinji guramaçylykly köpçülikleýin göreş boldy.

Birleşen Milletler Guramasy, 1975-nji ýylda Halkara Aýal-gyzlar ýylyny belläp başlady, adaty aýallaryň jemgyýetde deň gatnaşmaga çalyşýan däp-dessurlaryny ykrar etmek üçin.1977-nji ýylda Baş Assambleýa her bir ýurdy taryhyna we milli däp-dessurlaryna laýyklykda Birleşen Milletler Guramasynyň Aýal-gyzlar hukuklary we dünýä parahatçylygy güni hökmünde bellemäge çagyrýan karar kabul etdi.Birleşen Milletler Guramasy üçin Halkara Aýal-gyzlar güni 8-nji mart.

1949-njy ýylyň dekabrynda Hytaýyň Merkezi halkynyň dolandyryş geňeşi 8-nji marty Halkara aýallar güni diýip kesgitledi.Hytaý Döwlet Geňeşiniň "milli festiwal we hatyra güni dynç alyş usuly" (Döwlet Geňeşiniň 270 belgili buýrugy) çykaran habaryna görä üçünji düzgün: Aýal-gyzlar güni (8-nji mart) raýatlaryň dynç alyş baýramynyň we ýatlama gününiň bir bölegine, aýallaryň ýarysy bir gün.

2022.03.08, ýarym gün dynç aldyk we kompaniýa bizi Hengbei obasyndaky Staryldyz jennetine zyýarat etdi.Azyk getirýäris, gazonda oturdyk we boş wagtlardan lezzet alýardyk. Uçarlary uçduk, ylgawlarda we hatar gaýyklarda bile oýnadyk.Bu iş, toparlaýyn işimizi we agzybirligimizi artdyrdy.Kompaniýanyň geljekde has güýçlenjekdigine we güýçlenjekdigine ynanýaryn。

Happy Women's Day-Yancheng Oukai Sponge Factory women’s fun activities (1)
Happy Women's Day-Yancheng Oukai Sponge Factory women’s fun activities (2)
Happy Women's Day-Yancheng Oukai Sponge Factory women’s fun activities (3)

Iş wagty: 12-2022-nji aprel