Habarlar

 • Iş wagty: 12-2022-nji aprel

  Gidrofil çökündileriniň görnüşi poliuretan biologiki doldurgyç, polimer poliuretan materialy bilen üýtgedilen we sintez edilýän biologiki doldurgyjyň täze görnüşidir.Dolduryjynyň uly we mikro deşikleri birleşdirilýär we uly deşikler gazyň gowy aragatnaşyk şertlerini saklaýar, ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-2022-nji aprel

  8-nji mart Halkara Işleýän Aýallar güni, sekizinji mart, Aýallar güni, sekizinji mart Halkara Aýal-gyzlar güni diýlip hem atlandyrylýar, bu festiwalyň parahatçylygy, deňligi, ösüşi üçin dünýä zenanlarydyr.Geçen asyryň dowamynda aýallar garşy göreşmek üçin yzygiderli tagalla etdiler ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Apr-08-2022

  Sisal näme?Esasan bu at, Meksikanyň günortasynda doglan, ýöne beýleki köp ýurtlarda giňden ösdürilip ýetişdirilýän we tebigylaşdyrylan Agave Sisalana-dan gelip çykýar.Ösümlik arkan we vario ýasamakda ulanylýan güýçli we çydamly süýüm berýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Apr-08-2022

  Ajaýyp siňdiriji şwesiýaly naharhanalar aşhanada täsinlikdir.Olaryň nähili işleýändigini göreniňizde, gubkalara ýa-da adaty matalara gaýdyp gelmek islemersiňiz.70% sellýulozadan we 30% pagtadan ýasalan, olar çydamly we gaýtadan ulanylýar.Spi partlatmak üçin kagyz polotensalarynyň ýerine ulanyň ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Apr-08-2022

  Gysylan sellýuloza ýüz gubkalary tebigy, bejerilmedik ösümlik süýüminden, ekologiýa taýdan iň amatly saýlawdan ýasalýar.Bu ýüz ýuwujy gubkalar hapa, makiýaup, ýüz maskasy we deý aýyrmak üçin ajaýyp işleýär ...Koprak oka»