Nano gubka

 • Factory wholesale Apple Wax hot-pressed nano sponge

  Zawodyň lomaý satuwy “Apple mum” gyzgyn basyşly nano gubka

  Önümiň beýany Almanyň mumy bar, seresap bolmak üçin derini iýiň, Nano gubka arassa alma mumy hünärmeni alma derisiniň iýmitlenmegi käbir adamlar alma derisini aýyrmak ýaly alma iýýär, ýöne gözlegler Apple Peel-iň ýokumlylygynyňkydan ýokarydygyny görkezýär. pulpa: Apple Peel antioksidantlara, iýmit süýümine we bioaktiw sanlara (fenollar, flawonoidler we OCTACOSANOL) baýdyr, bu ýürek-damar keseli, koronar ýaly dowamly keselleriň öňüni almaga we azaltmaga kömek edýär ...
 • Cheap White least wholesale the cleaners kitchen sponge brush

  Arassalaýjy aşhana gubka çotgasy iň az lomaý

  Önümiň beýany azajyk suw, ýuwaşlyk bilen süpüriň, plastmassa önümleri, metal önümleri, agaç önümleri we beýleki ýerüsti boýaglar, çaý tegmilleri we beýleki derrew aýyrmak.Öýde, ofisde, önümçilikde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar ...
 • Cleaning Brush Long Handle Sponge Washing Cup sponge wholesale

  Çotgany uzyn tutawaçly gubka ýuwmak kubogy gubka lomaý arassalamak

  Önümiň beýany Çotgany arassalamak Uzyn tutawaçly gubka ýuwujy kubok gubka lomaý satylýar, köp adam melaminiň Nano gubka kubogy çotgasy üçin çig mal hökmünde ulanylandygyny eşidýär we 2008-nji ýylda Hytaýyň süýt skandalyny pikir edýär.Nano gubka kubogy çotgasy zäherlimi?Zäherli diýip pikir edýär.Aslynda, melamin zäherli däl, ony diňe iýmit hökmünde ulanyp bolmaýar, ýöne senagat önümçiligi we beýleki pudaklarda köp sanly amaly bar.Nano-gubka ýuwujy kubok çotgasy arassalaýjy suwa degişlidir ...
 • Besmirchb rub pan sponge descaling nano-carborundum factory wholesale

  “Besmirchb” nano-karborundum zawodynyň lomaý satuwy

  Önümiň beýany Carborundum nanokompozit gubka , material: Alýumina karborundum bölejikleri + gubka, aşa güýçli zyýansyzlandyrmagyň täsiri, hapa we zyýansyzlandyrylan gubka köpürjigi çygly, hapalanan hapalary ulanmazdan ozal gazanyň üstündäki tegmilleri aýryp biler. ýuwujy serişdäniň täsiri has gowudyr.Emeri 1-iň roly we ulanylyşy, Roly: HIGHOK-PURITY EMERY ýarymgeçirijileri, optiki süýümleri we elektrik we optiki ulgamda beýleki goşundylary ýasamak üçin ulanylyp bilner ...
 • Melamine foam sponge magic nano cleaning eraser sponge

  Melamin köpükli gubka jadyly nano arassalaýjy gubka

  Önümiň beýany Näme üçin nanosponglar hapalanmak üçin diňe arassa suw gerek?Munuň nanosponglaryň işleýşi bilen baglanyşykly: (1) nanosponglar, çygly bolanda nanokapilýarlary emele getirýän ýörite üç ölçegli gurluşlar ulgamy bolan Kapillary hereket ýörelgesine esaslanýar.Bu kapilýiller hapa ýüzler bilen gatnaşyga girýär, obýektiň üstünden hapa çykarmak üçin güýçli adsorbsion güýji döredýär.Şonuň üçin menekleri aýyrmak üçin diňe suw ulanyň.(2) güýçli adsorbsion güýjüň sebäbi ...
 • Color nanosponge magic sponge eraser melamine cleaner

  Reňkli nanosponge jadyly gubka süpüriji melamin arassalaýjy

  Melamin köpükli gubka, melamin gubka ýa-da jadyly gubka, arassa, güýçli zyýansyzlandyryjy gubka diýilýän Nano gubka.Nano-gubka, 1990-njy ýyllarda üstünlikli işlenip düzülen nano-materialyň täze görnüşidir.Aýna ýüň, poliuretan köpük we beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, ýokary ýangynyň yza galmagy, arassaçylyk we howpsuzlygyň artykmaçlyklary bar.

 • Drum hot-pressed nano sponge for cleaning household sponges

  Öý gubkalaryny arassalamak üçin deprek gyzgyn basylan nano gubka

  Nano-gubka, golýazmalaryň diwarlaryny arassalamak, çyzgylar, Çaga graffiti we ş.m.Arassa Zhi diwarynda hatda güýç hem bolup biler, arassalaýjy güýç has ýokary, zäherli däl, daşky gurşawy goramak, eliňize zyýan bermez.

 • Magic eraser melamine foam sponge cloths for kit

  Jadyly öçüriji melamin köpükli gubka mata

  Jadyly gubka, nano jadyly süpüriji ýa-da melamin gubka diýlip hem atlandyrylýar, täze nanotehnologiýa tarapyndan ýasalan ýörite gurluşly arassa ak köptaraply beden.21-nji asyryň başynda melamin köpüginiň täsirli abraziw arassalaýjydygy ýüze çykaryldy.

 • Non-woven Printing lucky cat nano sponge rub

  Dokalan däl Bagtyýar pişik nano gubka sürtmek

  Dokalan däl Çap etmegiň bir tarapy, ýakymly we ykjam görnüşi, nano-gubkanyň bir tarapy, öz arassalaýjy faktory, bir gezekde bir kiçijik bölek, örän amatly, daşky gurşawy goramagy tygşytlaýar. gubka, täze nanotehnologiýa tarapyndan öndürilen ýörite gurluşly arassa ak köptaraply bedeniň bir görnüşidir.

 • Carborundum nanocomposite sponge for magic sponge clean

  Jadyly gubka arassalamak üçin Carborundum nanokompozit gubka

  Jadyly gubka arassalamak üçin Carborundum nanokompozit gubka. Jadyly arassalamak: diňe suw bilen.Ekologiýa taýdan arassa: ýuwujy serişde ýok, eliňiz agyrmaýar.Çydamly: PU gubka bilen iň soňky uzynlyk.

 • Common Sponge combined with nano-sponge clean magic eraser

  Adaty gubka, nano-gubka arassa jadyly öçüriji bilen birleşdirildi

  Köp maksatly PU birleşme arassalaýjy köpük gubka, güýçli arassalaýjy melamin gubkasyndan ýasalan, çeýe PU gubkasyny çylşyrymly öý tämizleýiş paneli.Melamin gubkany jadyly arassalamak we PU-nyň berkligi bilen ony has çydamly ediň, döwülmez we has uzak dowam ediň.

 • Planar printing cleaning nano sponge magic eraser

  Plano çap etmek arassalaýjy nano gubka jadylaýjy

  Golýazmanyň diwarlaryny arassalamak üçin niýetlenen nano-gubka hileleri, çyzgylar, Çagalar Graffiti we ş.m.Arassa Zhi diwarynda hatda güýç hem bolup biler, arassalaýjy güýç has ýokary, zäherli däl, daşky gurşawy goramak, eliňize zyýan bermez.Alma saklanyşyny gowulandyrmak üçin käbir hilegär söwdagärler senagat parafin mumyny alma ulanarlar (simap we gurşun pulpa girip, saglyga täsir eder), hususan-da, import edilýän alma mumy has ýygy duş gelýär.