Adaty gubka, nano-gubka arassa jadyly öçüriji bilen birleşdirildi

Gysga düşündiriş:

Köp maksatly PU birleşme arassalaýjy köpük gubka, güýçli arassalaýjy melamin gubkasyndan ýasalan, çeýe PU gubkasyny çylşyrymly öý tämizleýiş paneli.Melamin gubkany jadyly arassalamak we PU-nyň berkligi bilen ony has çydamly ediň, döwülmez we has uzak dowam ediň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jadyly arassalamak: diňe suw bilen.Ekologiýa taýdan arassa: ýuwujy serişde ýok, eliňiz agyrmaýar.Çydamly: PU gubka bilen iň soňky uzynlyk. El ýazgylarynyň, çyzgylaryň, Çaga Graffiti we ş.m. diwarlaryny arassalamak üçin amatly;Arassa Zhi diwarynda hatda güýç hem bolup biler, arassalaýjy güýç has ýokary, zäherli däl, daşky gurşawy goramak, eliňize zyýan bermez.Alma saklanyşyny gowulandyrmak üçin käbir hilegär söwdagärler senagat parafin mumyny alma ulanarlar (simap we gurşun pulpa girip, saglyga täsir eder), hususan-da, import edilýän alma mumy has ýygy duş gelýär.Arassa “Apple Magic” gubkasy gabygyň ýüzüni gönüden-göni süpürýär, miwäniň mumyny çalt we amatly aýyryp biler, pestisidleriň galyndylaryny arassalap biler.Plastiki sanjym önümleri we galyplar bilen ýasalan käbir önümler, köplenç ýag, barmak yzlary, ownuk dyrnaklar we galyndy problemalary sebäpli ýerli mat ýüzlerini gaty tekizleşdirer, netijede meijiaxin ýörite gubkany (ýokary dykyzlykly jadyly gubka) abatlaýar. , önümiň üstündäki golýazmalary, ýag tegmillerini, ownuk dyrnaklary, üstüň aşagyndaky plastmassa sanjym bölegini çalt aýyryp biler.

Arza

Nano-gubkanyň durmuşynda köp ulanylýan zatlar aşakdakylar: 1. Nano-gubka Du-ny gazanyň düýbüne goýuň, gül topragyny nano-gubka Zhi-e ýapyň, gülleri suwa ýakanyňyzda, gubka oýnap biler suw saklamagyň roly, güllere uzak wagtlap ýeterlik suw berip biler.2. Nano gubkany sabyn çyzygynyň ululygyna kesiň.Sabyn gutusyny nano gubka bilen çalyşyň we sabyny gubkanyň üstünde goýuň.Sabyn her gezek ulanylandan soň, nano gubka sabynyň üstündäki suwy guradyp we sabyny gury saklap biler, şeýle hem nano gubkanyň aşaky bölegini lýubkany arassalamak üçin arassalaýjy gubka hökmünde ulanyp bilersiňiz, iki guşy bir daş bilen öldürip bilersiňiz.3. Bu stresiň kosmonawtlara edýän täsirini azaltmak üçin, gubkalar boýunlaryny we oňurgalaryny goramak üçin zerurdyr, ýöne olar ýokary tehnologiýaly gubkalar - adatça kosmos gubkalary diýlip atlandyrylýan gubkalardyr.Tehnologiýa NASA tarapyndan işlenip düzüldi we ulanylyşy ýigrimi ýyla golaý wagt bäri lukmançylyk pudagy bilen çäklendirildi.El ýazgylarynyň diwarlaryny arassalamak, çyzgylar, Çaga Graffiti we ş.m.Arassa Zhi diwarynda hatda güýç hem bolup biler, arassalaýjy güýç has ýokary, zäherli däl, daşky gurşawy goramak, eliňize zyýan bermez.Alma saklanyşyny gowulandyrmak üçin käbir hilegär söwdagärler senagat parafin mumyny alma ulanarlar (simap we gurşun pulpa girip, saglyga täsir eder), hususan-da, import edilýän alma mumy has ýygy duş gelýär.Arassa “Apple Magic” gubkasy gabygyň ýüzüni gönüden-göni süpürýär, miwäniň mumyny çalt we amatly aýyryp biler, pestisidleriň galyndylaryny arassalap biler.Plastiki sanjym önümleri we galyplar bilen ýasalan käbir önümler, köplenç ýag, barmak yzlary, ownuk dyrnaklar we galyndy problemalary sebäpli ýerli mat ýüzlerini gaty tekizleşdirer, netijede meijiaxin ýörite gubkany (ýokary dykyzlykly jadyly gubka) abatlaýar. , önümiň üstündäki golýazmalary, ýag tegmillerini, ownuk dyrnaklary, üstüň aşagyndaky plastmassa sanjym bölegini çalt aýyryp biler.

Parametrler

Önümiň ady Adaty gubka, nanosponge arassa jadyly öçüriji bilen birleşdi
Aýratynlyklary Ajaýyp suw sorujy we ekologiýa taýdan arassa
Lazer görnüşi Bukja
Öndüriji OUKAI
Ölçegi 12 * 6.5 * 3 sm

Nusgalar

structures

Gurluşlar

samples

Jikme-jiklikler

Details

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler