Awtomatiki suwuk ýuwujy gubka çotgasynyň kellesi

Gysga düşündiriş:

Düwürtükli gubka çotgasy iddir, gap-gaçlary arassalamak üçin ulanylýan, boýag tegmilleri düýpli aýyryp biler, hiç wagt zatlaryň ýüzüne zeper ýetirmez, çydamly, arassalaýjy enjamlaryň täze nesli.Gum, arassa güýç, ýokary dykyzlykly gubka bolan mata arassalamak, has çydamly ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Düwürtükli gubka çotgasy iddir, gap-gaçlary arassalamak üçin ulanylýan, boýag tegmilleri düýpli aýyryp biler, hiç wagt zatlaryň ýüzüne zeper ýetirmez, çydamly, arassalaýjy enjamlaryň täze nesli.Gum, arassa güýç, ýokary dykyzlykly gubka bolan mata arassalamak, has çydamly ulanyň.Gubka + ýuwujy mata iki tarapdan hem ulanylyp bilner, aşgazan gap-gaçlaryny nemlendirmek üçin ulanylýan neýlon ýuwulýan mata bilen ýokary dykyzlykly gubka, “0” formaldegidiň howpsuzlygy üpjün edilýär.Galyň gubka güýçli suw siňdirişi, köpükli baý, arassalamak aňsat, plastmassa tutawajy aňsat, köpük dykyz, arassalamak aňsat, ýumşak we çeýe, asma kabul ediş, suwy aňsat.

1, diňe suw, arassalaýjy serişdä mätäç däl, aşa zyýansyzlandyrmak, wagt tygşytlaýjy, zähmeti tygşytlaýan, amatly, ýuwaşlyk bilen gabygy tegmilleri aýryp biler, öý arassalaýjy mata gubkasy ýokary süýümlerden we täze haryt bölejiklerinden, fiziki ulanylyşdan ybaratdyr antibakteriýany arassalamak ýörelgeleri hem tygşytly, hem daşky gurşawy goramak häsiýetli haryt.2, gubkany arassalamak, ýygnanan çaýy, kirleri, kirleri, masştablary, sabyn hapalaryny, ýagy arassalamak üçin peýdaly bolup biler (keramika, aýna, aýna, poslamaýan polat ýaly), zyýansyzlandyryş roluny görkezip biler.3, öý arassalaýjy gubka, daşky görnüşe zyýan bermeýär, * * zyýany ýok, daşky gurşawy goraýjy haryt.4, esassyz dürli ululyklara bölünip bilner, ulanmak aňsat we tygşytly.5, öý arassalaýjy mata gubka, gubkadaky her hili hapa siňdirip biler.

Arassalaýjy gubka suwuň siňdirilmeginde we köpüklenmeginde oňatdyr we arassalaýjy mata arassalaýjy güýji güýçlidir.Arassalaýjy gubka bilen arassalaýjy mata birleşenden soň, arassalaýjy gubka bir tarapdan ýumşak, beýleki tarapdan arassalaýjy mata berk.Sary gubka birleşýän ýaşyl arassalaýjy mata biziň adaty bir zadymyz, ýöne sary gubkanyň ýetmezçiligi, gubkanyň deşiginde gizlenen kirleri arassalamak gaty kyn, häzirki moda bu ýetmezçiligiň öwezini dolup bilýän aýratyn jadyly gubka.Porokarky gözenekli geň güýç gubkasy, ýöne ownuk gözenekler, tebigy antibakterial, uzak möhletli ulanmak üýtgetmek aňsat däl, tegmilleriň siňdirilmegi, ýuwujy serişdelere bil baglamazlyk, ýagy, sabyn hapalaryny arassalamak üçin köp kynçylygy süpürip biler.Goşma matany ulananyňyzdan soň, matanyň gödek tarapy PAN-y arassalamak üçin, matanyň gyrasy bolsa zatlary arassalamak üçin ulanylýar (äýnek ýa-da taýak däl gaplar).

Aýratynlyklary

Arza

Nusgalar

Parametrler

Önümiň ady

Awtomatiki suwuk ýuwujy gubka çotgasynyň kellesi
Material gubka çotgasynyň kellesi + PP
ululygy 23 * 6 * 9 sm
Ulany Küýzeleri, gap-gaçlary, aşhana gap-gaçlaryny arassalaň

Jikme-jiklikler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler